Onze idealen

Ons onderwijs

De missie en visie van onze school

In de visie staat beschreven wat wij belangrijk vinden en wat voor ons de uitgangspunten zijn voor goed onderwijs aan uw kind. Deze visie is voor ons een richtpunt. Dit betekent dat niet alles wat hierin staat ook al werkelijkheid is. Alles wat we ondernemen moet wel passen binnen onze visie.

Missie:
Ons onderwijs leert kinderen kennis en vaardigheden aan die nodig zijn om een stap te zetten naar opgroeien in een complexe wereld.

Visie:
Door betekenisvol onderwijs willen we aansluiten bij de belevingswereld en de ontwikkeling van het kind. Er ontstaat enthousiasme, betrokkenheid en nieuwsgierigheid om te leren, waarbij kinderen ruimte krijgen om zelf te ontdekken en te ondernemen.

 

Een kind in bloei heeft plezier, voelt zich veilig en heeft zelfvertrouwen. Het kind wordt sociaal weerbaar. Het wordt zelfredzaam, is zelfstandig en leert samen te werken. Het mag zich ontplooien. We willen dat de talenten van een kind benut worden, dat het leert om kritisch en creatief te denken en een probleemoplossend vermogen ontwikkeld.

We streven ernaar om een plek te zijn waar je voor jezelf, de ander en de omgeving zorgt. We waarderen elkaar door open en integer te zijn naar elkaar en naar jezelf. We geven en nemen verantwoordelijkheid

Identiteit

De St. Victorschool is een ‘katholieke basisschool’. Wat verstaan wij daar onder? Een vaststaande betekenis is niet meer voorhanden, het is een ‘open label’ geworden dat vraagt om nadere invulling. Om te beginnen willen we wijzen op de veranderingen in de samenleving van de laatste halve eeuw. Die samenleving is minder kerkelijk geworden en meer divers. De katholieke school en de kerk hebben in dat proces ieder een eigen functie en verantwoordelijkheid ontwikkeld. We hebben ons daarom afgevraagd wat een moderne schooleigen invulling zou kunnen zijn van deze specifieke verwijzing in onze identiteit. Wij menen die gevonden te hebben in de volgende drie aandachtsgebieden:
Leren over het leven
Het leven vieren.
Het leven delen.
We zien onszelf staan in een traditie, waarin verbondenheid en verdieping belangrijk zijn. Via deze drie aandachtsgebieden krijgt dat concreet vorm. Op onze school zijn ook kinderen van andere geloofsovertuigingen of kinderen zonder geloof van harte welkom. We staan open voor mensen uit andere culturen en met andere inzichten.

Een fijne, veilige school

We willen dat ieder kind zich op onze school thuis en veilig voelt. Het is belangrijk dat zij weten en ervaren dat ze gerespecteerd en gewaardeerd worden.
We benaderen de kinderen vanuit een positieve houding met duidelijke regels en afspraken. We vinden het belangrijk de kinderen waarden en normen, respect voor elkaar, elkaars eigendommen en de leefomgeving bij te brengen.
De kapstokregels van onze school zijn:
1. Wees goed voor jezelf.
2. Wees goed voor de ander.
3. Wees goed voor de omgeving.

Een goede sfeer, een fijne school en een verdraagzame samenleving ontstaat niet vanzelf. Hier willen wij actief aan werken. Dit doen wij met ‘Klassenkracht’. De doelen die we onszelf gesteld hebben zijn:
1. leerkrachten voeren bewust regie op groepsvormingsprocessen om daarmee vanaf de start van het schooljaar regie te voeren op de sociale veiligheid binnen de klas en de school.
2. Versterken van de leerlingenzorg door planmatig en handelingsgericht te werken aan groepsvorming,
gedrag en gedragsproblemen.
Op de website van ‘Klassenkracht’ kunt u hier meer informatie over vinden.
De volwassenen in de school, leerkrachten en ouders hebben een belangrijke voorbeeldfunctie.