Onze idealen

Ons onderwijs

De missie en visie van onze school

Wij geloven dat betekenisvol onderwijs leidt tot bloei en waardering.

Wij beloven dat wij kinderen kennis, vaardigheden en attitudes leren.

 

Relatie:
Leerlingen voelen zich geaccepteerd, ze horen erbij, ze hebben het gevoel welkom te zijn, voelen zich veilig.

Leerkrachten laten leerlingen weten dat ze beschikbaar zijn en naar ze willen luisteren; nemen de tijd voor interacties, ze tonen belangstelling voor de achtergrond, komen afspraken met leerlingen na, gaan discreet om met vertrouwelijke informatie.

Een relatie van leerlingen met de andere leerlingen of de leerkracht wordt versterkt als een leerling invloed heeft op de manier waarop er met hem wordt omgegaan.

 

Competentie:
Leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen; ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen.

Leerkrachten geven actief beurten aan alle leerlingen, geven ruimte aan verschillen in werk- en leerstijl, geven blijk van hoge verwachtingen, sluiten aan bij de mogelijkheden en talenten van leerlingen. Ze stellen vragen die tot reflectie uitnodigen.

Leren wordt betekenisvoller als de leerling invloed heeft op wat er wordt geleerd en hoe er wordt geleerd.

Autonomie:
Leerlingen weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen.

Leerkrachten honoreren initiatieven van leerlingen, waarderen ideeën van leerlingen en wat ze ermee doen. Ze dagen leerlingen uit om eigen oplossingen te bedenken, ze geven leerlingen echte keuzes bij het maken van taken (hoe en wat). Ze laten leerlingen meebepalen hoe de klas wordt ingericht, ze vertrouwen een aantal organisatorische zaken aan leerlingen toe.

Wanneer een leerling zich betrokken weet bij belangrijke thema’s in de eigen leer- en leefomgeving, versterkt dat de eigenwaarde van de leerling.

Bloei – Betekenisvol – Waardering

Door betekenisvol onderwijs willen we aansluiten bij de belevingswereld en de ontwikkeling van het kind. Er ontstaat enthousiasme, betrokkenheid en nieuwsgierigheid om te leren, waarbij kinderen ruimte krijgen om zelf te ontdekken en te ondernemen.

Een kind in bloei heeft plezier, voelt zich veilig en heeft zelfvertrouwen. Het kind wordt sociaal weerbaar. Het wordt zelfredzaam, is zelfstandig en leert samen te werken. Het mag zich ontplooien. We willen dat de talenten van een kind benut worden, dat het leert om kritisch en creatief te denken en een probleemoplossend vermogen ontwikkeld.

We streven ernaar om een plek te zijn waar je voor jezelf, de ander en de omgeving zorgt. We waarderen elkaar door open en integer te zijn naar elkaar en naar jezelf.  We geven en nemen verantwoordelijkheid.

 

Een fijne, veilige school

We willen dat ieder kind zich op onze school thuis en veilig voelt. Het is belangrijk dat zij weten en ervaren dat ze gerespecteerd en gewaardeerd worden.
We benaderen de kinderen vanuit een positieve houding met duidelijke regels en afspraken. We vinden het belangrijk de kinderen waarden en normen, respect voor elkaar, elkaars eigendommen en de leefomgeving bij te brengen.
De kapstokregels van onze school zijn:
1. Wees goed voor jezelf.
2. Wees goed voor de ander.
3. Wees goed voor de omgeving.

Een goede sfeer, een fijne school en een verdraagzame samenleving ontstaat niet vanzelf. Hier willen wij actief aan werken. Dit doen wij met ‘Klassenkracht’. De doelen die we onszelf gesteld hebben zijn:
1. leerkrachten voeren bewust regie op groepsvormingsprocessen om daarmee vanaf de start van het schooljaar regie te voeren op de sociale veiligheid binnen de klas en de school.
2. Versterken van de leerlingenzorg door planmatig en handelingsgericht te werken aan groepsvorming,
gedrag en gedragsproblemen.
Op de website van ‘Klassenkracht’ kunt u hier meer informatie over vinden.
De volwassenen in de school, leerkrachten en ouders hebben een belangrijke voorbeeldfunctie.