0487 513 503 [email protected]

De Ouderraad

Waarom een OV (oudervereniging) of OR (ouderraad)?
De OV en OR behartigen het algemeen belang van de ouders. Want naast het contact dat iedere ouder met de school heeft over de eigen kinderen, zijn er een heleboel dingen van belang voor álle ouders en de kinderen. Die belangen kunnen een OV en OR behartigen met ondersteuning van de ouders. Dus met uw medewerking en hulp. Het gaat hierbij niet om bestuurlijke zaken, want daarvoor is er de Medezeggenschapsraad.

Alle ouders kunnen bij de activiteiten van de OV en OR betrokken zijn: alle ouders kunnen meebepalen wat er gaat gebeuren en hoe.
U kunt altijd bepaalde zaken bij het bestuur van de OV en OR naar voren brengen. Er kan dan over gesproken worden, bijvoorbeeld op een ledenvergadering.

Lidmaatschap OV en OR
U bent lid van de OV of OR, wanneer uw kind(-eren) op een van beide scholen zitten.
Als uw kind op school wordt ingeschreven, wordt u ook automatisch lid. Als uw laatste kind van school vertrekt, stopt uw lidmaatschap ook automatisch weer.
Alle bepalingen rond de vereniging en raad kunt u lezen in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze zijn bij het bestuur verkrijgbaar.

Wat doet het bestuur van de OV en OR?
Het bestuur houdt zich bezig met de volgende zaken: In samenwerking met het team regelt het bestuur van de OV en OR de ouderhulp op school. Er worden steeds afspraken gemaakt met het team bij welke activiteiten ouders mee kunnen werken. Dit kan dan hulp zijn bij de uitvoering, maar ook steeds meer worden ouders in de gelegenheid gesteld om mee te doen in de voorbereiding van de verschillende activiteiten, zoals uitstapjes, spelletjesdag, enz.

Ook helpen ouders mee bij verschillende onderwijsactiviteiten, zoals knutselen en spelletjes, speelleermiddagen, handvaardigheid enz.
Bij bijzondere activiteiten en vieringen is ouderinbreng mogelijk en vaak zelfs nodig.
Ten slotte zijn ouders actief bij zogenaamde “verzorgende” activiteiten, zoals vervoer, klussen, schoonmaken van materiaal, enz. De hulp van iedere ouder wordt erg op prijs gesteld!
Het bestuur van de OV en OR voert regelmatig overleg met het team over allerlei schoolzaken: vieringen, planning van activiteiten, etc.
Voor de MR kan het bestuur van de OV en OR als achterban fungeren.

Wie zitten er in het bestuur van de OV/OR?
Alle groepscontactouders vormen samen het bestuur. Hij/zij heeft een zittingstermijn van drie jaar. Als er een vacature is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht d.m.v. een oproep via SchouderCom.