Overblijven

Het overblijven op de St. Victorschool valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de ouderraad. De school heeft enkele vaste overblijfouders, nl. Carolien Bernts, José Bloemenkamp– De Jong en Regien van Eck.

Afspraken

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen overblijven van 12.00 uur tot 13.00 uur. Om te komen tot een betere registratie en om beter zicht te krijgen op welke kinderen tijdens het overblijven aanwezig zijn ( dit m.n. in geval van calamiteiten) zijn wij tot de volgende afspraken gekomen:

* Kinderen die overblijven deponeren ‘s morgens voor schooltijd hun persoonlijke overblijfkaart in de daar- voor bestemde bus in de aula. Deze kaarten zijn in de eigen groep aanwezig.
* Als de overblijfkaart van een kind in de overblijfbus ligt dan wordt het kind verwacht bij het overblijven. Wanneer een kind niet komt opdagen worden ouders gebeld.
* Op de kaart staat de naam van uw kind. Indien u meer kinderen heeft die overblijven wilt u dan alle kaar- ten van de kinderen die overblijven in de bus (laten) deponeren?
* Het overblijfgeld wordt automatisch geïncasseerd. Is uw kind die maand overgebleven, dan maken wij een week van tevoren aan u kenbaar, welk bedrag er van uw rekening wordt afgeboekt. Dit kan natuurlijk alleen indien u ons gemachtigd heeft.
* De overblijfkosten zijn € 1, 75 per keer.

De organisatie van het overblijven

Kinderen zorgen zelf voor eten en drinken ( geen snoep)
Kinderen hoeven zich niet van tevoren aan te melden.
In het geval dat kleuters overblijven, dit graag middels het schriftje in de klas melden bij de leerkracht. De kleuter wordt dan door een overblijfouder opgehaald.

Het overblijven vindt plaats in het lokaal links achterin de school,
De kinderen eten gezamenlijk aan tafel tot 12.15 uur.
De overblijfouders houden toezicht tot 13.00 uur, daarna is er schooltoezicht.
Er zijn op maandag, dinsdag en donderdag altijd 2 overblijfouders.
Overschrijdt het aantal kinderen de twintig dan zal een derde overblijfouder opgeroepen worden.
Op vrijdag zijn er twee overblijfouders als het aantal overblijfkinderen meer dan tien is.
Bij ziekte of aanwezigheid vervangen de overblijfouders elkaar.
Bij calamiteiten kunnen de overblijfouders een beroep doen op de directeur en BC-ers.

Er wordt door de overblijfouders een logboek bijgehouden van het overblijven.
Hier worden de prettige/ onprettige voorvallen genoteerd.
Indien nodig neemt de coördinator overblijven of directie naar aanleiding van deze notities actie.
De volgende sancties vinden plaats bij contact met ouders:
* de eerste keer blijft het bij een mededeling, eventueel waarschuwing
* de tweede keer is het een ontzegging van overblijven voor 3 weken
* de derde keer is het kind niet meer welkom bij het overblijven

Overblijfafspraken

De kinderen moeten altijd onder toezicht zijn.
Er wordt rustig samen aan tafel gegeten.
De kinderen mogen niet in andere ruimtes dan het overblijflokaal komen tijdens het overblijven.
Als de kinderen buiten spelen op de speelplaats, gelden de schoolafspraken, die zijn bij de kinderen bekend. De kinderen mogen het schoolplein niet verlaten.
De kinderen gaan prettig met elkaar om, tonen respect en fatsoen voor elkaar.